Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

PDF souborROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2021/2022
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit příslušné škole do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji v době do 17. dubna 2021 do 12:00 hodin.

Formuláře a podrobné informace budou poskytnuty ze strany jednotlivých škol, kontakty na ně naleznete na  https://mestokladno.cz/.   PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU

Umožněno bude rovněž osobní podání žádosti ve škole ve dnech
12. až 15. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hodin,

                   v pátek 16. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 hodin

               a v sobotu 17. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hodin.

Kritéria      

Kritéria pro zápis dětí k povinné školní docházce tak, aby byly přijímány v následujícím pořadí:

  1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
  2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
  4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
  6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu

 

s tím, že ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky.

.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.